سه شنبه 28 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/10/03         ساعت 12:39:18     گروه خبری روابط عمومی

در روز ملی ثبت احوال مسئولین خیریه شیرخوارگاه علی اصغر و مرکز نگهداری از معلولین فیاض بخش ا حضور درملح اداره کل ثبت احوال استان این روز را به مدیرکل و کارکنان تبریک گفتند .

در روز ملی ثبت احوال مسئولین خیریه شیرخوارگاه علی اصغر و مرکز نگهداری از معلولین فیاض بخش ا حضور درملح اداره کل ثبت احوال استان این روز را به مدیرکل و کارکنان تبریک گفتند .