چهارشنبه 1 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/11/11         ساعت 08:12:21     گروه خبری روابط عمومی

بازدید میدانی از نحوه صدور گواهی های ولادت در زایشگاه بیمارستان ام البنین با حصور رئیس اداره سیاسی و امنیتی فرمانداری مشهد ،کارشناسنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مدیراداره ثبت احوال مشهد و کارشناس ستادی ثبت احوال انجام شد .همچنین در این بازدید مشکلات و موانع موجود در صدور گواهی ها بررسی و مقرر گردید در فرایند صدور اصلاحاتی در اسرع وقت انجام شود.

بازدید میدانی از نحوه صدور گواهی های ولادت در زایشگاه بیمارستان ام البنین با حصور رئیس اداره سیاسی و امنیتی فرمانداری مشهد ،کارشناسنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مدیراداره ثبت احوال مشهد و کارشناس ستادی ثبت احوال انجام شد .همچنین در این بازدید مشکلات و موانع موجود در صدور گواهی ها بررسی و مقرر گردید در فرایند صدور اصلاحاتی در اسرع وقت انجام شود.