چهارشنبه 14 خرداد 1399   
 
تاریخ 1398/01/25         ساعت 13:07:50     گروه خبری روابط عمومی

به موجب احکام جداگانه ای از سوی مدیرکل ثبت احوال استان ترابیگان و قره باغی بعنوان روسای ادارات ثبت احوال زبرخان و فیروزه معرفی شدند .پیش از این ترابیگان رییس اداره ثبت احوال فیروزه و قره باغی معاونت اداره ثبت احوال جوین را عهده دار بودند .
به موجب احکام جداگانه ای از سوی مدیرکل ثبت احوال استان ترابیگان و قره باغی بعنوان روسای ادارات ثبت احوال زبرخان و فیروزه معرفی شدند .پیش از این ترابیگان رییس اداره ثبت احوال فیروزه و قره باغی معاونت اداره ثبت احوال جوین را عهده دار بودند .