پنجشنبه 8 خرداد 1399   
 
تاریخ 1398/04/18         ساعت 08:22:34     گروه خبری روابط عمومی

به منظور بررسی درخواست های تغییر نام واصله از ادارات تابعه و همچنین احصاء اسامی مذهبی در فرهنگ نام گزینی کشور و اعلام آن این اسامی به سازمان متبوع کمیته نام اداره کل ثبت احوال استان با حضور مدیرکل تشکیل شد.

به منظور بررسی درخواست های تغییر نام واصله از ادارات تابعه و همچنین احصاء اسامی مذهبی در فرهنگ نام گزینی کشور و اعلام آن این اسامی به سازمان متبوع کمیته نام اداره کل ثبت احوال استان با حضور مدیرکل تشکیل شد.