یکشنبه 17 آذر 1398   
 
تاریخ 1398/04/22         ساعت 08:46:17     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان بمنظور ارزیابی عملکرد کمی و کیفی خدمات اداره ثبت احوال فریمان از این اداره بازدید کرد.در این بازدید معاون فرماندار شهرستان فریمان با حضور در اداره ثبت احوال این شهرستان با مدیرکل ثبت احوال استان دیدار و گفتگو کرد.نیری با اشاره به اهمیت ثبت وقایع حیاتی در کاهش آسیب های اجتماعی ازتلاش های فرماندار و رییس شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان در تشکیل جلسات و پیگیری و مصوبات تقدیر و تشکر کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان بمنظور ارزیابی عملکرد کمی و کیفی خدمات اداره ثبت احوال فریمان از این اداره بازدید کرد.در این بازدید معاون فرماندار شهرستان فریمان با حضور در اداره ثبت احوال این شهرستان با مدیرکل ثبت احوال استان دیدار و گفتگو کرد.نیری با اشاره به اهمیت ثبت وقایع حیاتی در کاهش آسیب های اجتماعی ازتلاش های فرماندار و رییس شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان در تشکیل جلسات و پیگیری و مصوبات تقدیر و تشکر کرد.