جمعه 24 آبان 1398   
 
تاریخ 1398/05/07         ساعت 10:05:33     گروه خبری روابط عمومی

به منظور تدوین ، برنامه ریزی و هماهنگی سرفصل برنامه های آموزشی ثبت احوال استان جلسه ای به همین منظور در دفتر مدیرکل ثبت احوال استان تشکیل شد .

به منظور تدوین ، برنامه ریزی و هماهنگی سرفصل برنامه های آـموزشی ثبت احوال استان جلسه ای به همین منظور در دفتر میدرکل ثبت احوال استان تشکیل شد . در ابتدای این جلسه مدیرکل ثبت احوال استان ضمن با اهمیت بر شمردن برنامه های آموزشی در ارتقاء سطح علمی همکاران اظهار داشت : آموزش و پژوهش همواره به عنوان یکی از ارکان ارتقاء سطوح علمی و سلامت اداری مطرح بوده است و همواره سعی بر آن داشته ایم تا با اهتمام ویژه این موضوع را پیگیری و سازو کار لازم را فراهم نمائیم و امیدواریم که همکاران نیز ضمن مشارکت فعال در برنامه های آموزشی و پژوهشی نسبت به بروز رسانی دانش خود در ارتباط با شغل سازمانی  اقدام نمایند .