جمعه 27 دی 1398   
 
تاریخ 1398/06/05         ساعت 08:02:11     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان با ارسال پیامکی هفته دولت و روز کارمند را به تمامی کارکنان ثبت احوال استان تبریک گفت.

مدیرکل ثبت احوال استان با ارسال پیامکی هفته دولت و روز کارمند را به تمامی کارکنان ثبت احوال استان تبریک گفت.