دوشنبه 5 اسفند 1398   
 
تاریخ 1398/06/31         ساعت 08:48:32     گروه خبری روابط عمومی

به منظور پایش و ارزیابی عملکرد 6ماهه ادارات در خصوص تحقق شاخص های شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی جلسه ای با حضور مدیرکل در محل اداره کل ثبت احوال استان تشکیل شد.

 به منظور پایش و ارزیابی عملکرد 6ماهه ادارات در خصوص تحقق شاخص های شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی جلسه ای با حضور مدیرکل در محل اداره کل ثبت احوال استان تشکیل شد.

در این جلسه عملکرد تمامی ادارات بصورت موردی بررسی و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از عدم ثبت بهنگام وقایع حیاتی و یا دیر ثبتی بررسی و راهکارهای متناسب با شرایط هر اداره در ارتباط با هر اداره مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .
مدیرکل ثبت احوال استان با بیان اینکه ثبت بهنگام وقایع حیاتی در اولویت برنامه کاری سازمان متبوع و ادارات کل می باشد افزود: با بررسی روند اجرای برنامه های شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی که از سالیان گذشته آغاز شده و تاکنون اداره دارد مشخص می شود که در این مقوله دستاوردهای محسوس و مطلوبی حاصل شده است و و تا ثبت صددرصدی ثبت وقایع بویژه ولادت و وفات فاصله چندانی نداریم علی ایحال می بایست با رصد مستمر و اتخاذ تمهیدات مناسب در کمیته نظارت که به همین منظور تشکیل می شود تا تحقق این هدف اقدامات مناسب لحاظ و اجرائی گردد.