دوشنبه 5 اسفند 1398   
 
تاریخ 1398/07/07         ساعت 08:06:58     گروه خبری روابط عمومی

به منظور تجدید بیعت با آرمانهای والای شهدای جنگ تحمیلی مدیرکل و کارکنان ثبت احوال استان با حضور در مزار مطهر شهداء در سراسر استان نسبت به عطرافشانی و غبار روبی مزار این مردان بی ادعا اقدام کردند .
 embed'>به منظور تجدید بیعت با آرمانهای والای شهدای جنگ تحمیلی مدیرکل و کارکنان ثبت احوال استان با حضور در مزار مطهر شهداء در سراسر استان نسبت به عطرافشانی و غبار روبی مزار این مردان بی ادعا اقدام کردند .embed'>مدیرکل ثبت احوال استان در جمع روسا و مدیران ادارات ثبت احوال استان با بیان اینکه حضور پررنگ در چنین برنامه های معنوی مراتب قدر شناسی همکاران را نسبت به ایثارگری ها و رشادتهای شهداء در ایجاد ثبات و امنیت و دستاوردها و پیشرفت های امروز مشخص می نماید افزود: به حمد و قوه الهی همکاران در تمامی برنامه های اعلامی از سوی اداره کل مشارکتی فعال و پویا داشته و این موضوع حاکی از درک عمیق ایشان از رشادتهای  شهداء است .