دوشنبه 5 اسفند 1398   
 
تاریخ 1398/07/14         ساعت 13:26:28     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق سرپرست اداره اسناد هویتی و رئیس اداره حراست و مسئول روابط عمومی با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد انتصاب سرهنگ صارمی ساداتی را به سمت فرمانده انتظامی مشهد به ایشان تبریک گفتند .

مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق سرپرست اداره اسناد هویتی و رئیس اداره حراست و مسئول روابط عمومی با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد انتصاب سرهنگ صارمی ساداتی را به سمت فرمانده انتظامی مشهد به ایشان تبریک گفتند .