جمعه 16 خرداد 1399   
 
تاریخ 1398/08/29         ساعت 07:53:04     گروه خبری روابط عمومی

حضور مدیرکل استان در مراسم دعای توسل شهرستان چناران مدیرکل ثبت احوال استان و هیات همراه در مراسم دعاوی توسل که به میزبانی زنگوئی رئیس اداره ثبت احوال چناران و با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولین شهرستان در محل اداره ثبت احوال برگزار شد حضور یافتند .
embed'>مدیرکل ثبت احوال استان و هیات همراه در مراسم دعاوی توسل که به میزبانی زنگوئی رئیس اداره ثبت احوال چناران و با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولین شهرستان در محل اداره ثبت احوال برگزار شد حضور یافتند .