جمعه 20 تیر 1399   
 
تاریخ 1398/10/04         ساعت 13:08:03     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل پست استان به اتفاق هیات همراه جهت تبریک روز ملی ثبت احوال در محل اداره کل ثبت احوال استان حضور یافت و این روز را به مدیرکل و کارکنان ثبت احوال استان تبریک گفت.

مدیرکل پست استان به اتفاق هیات همراه جهت تبریک روز ملی ثبت احوال در محل اداره کل ثبت احوال استان حضور یافت و این روز را به مدیرکل و کارکنان ثبت احوال استان تبریک گفت.