یکشنبه 11 خرداد 1399   
 
تاریخ 1398/10/19         ساعت 07:57:28     گروه خبری روابط عمومی

در راستای بازدیدهای دوره ای از ادارات تابعه به منظور بررسی کمی و کیفی این ادارات مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق معاونین و کارشناسان ستادی به مدت دو روز کاری از این ادارات بازدید کردند.

 

در راستای بازدیدهای دوره ای از ادارات تابعه به منظور بررسی کمی و کیفی این ادارات مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق معاونین و کارشناسان ستادی به مدت دو روز کاری از این ادارات بازدید کردند.

نیری در  در جمع همکاران این ادارات ضمن تاکید بر اجرای دقیق قوانین و دستورالعمل های مربوطه افزود: تکریم مراجعین و همچنین سلامت اقدامات انجام شده در گرو اجرای دقیق و درست قوانین است .