سه شنبه 8 بهمن 1398   
 
تاریخ 1398/10/19         ساعت 07:58:47     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان در حاشیه بازدید از ادارات ثبت احوال جوین ،جغتای و سبزوار با حضور در خوشاب با فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

 

مدیرکل ثبت احوال استان در حاشیه بازدید از ادارات ثبت احوال جوین ،جغتای و سبزوار با حضور در خوشاب با فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.