جمعه 9 اسفند 1398   
 
تاریخ 1398/10/29         ساعت 14:01:53     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان در ارزیابی های دوره ای از عملکرد ادارات تابعه در سفر دو روزه ای به شهرستانهای بردسکن ،خلیل آباد ،کاشمر و مه ولات از ادارات ثبت احوال این شهرستانها بازدید و با همکاران در خصوص مسائل مربوط به حوزه کاری شان دیدار و گفتگو کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان در ارزیابی های دوره ای از عملکرد ادارات تابعه در سفر دو روزه ای به شهرستانهای بردسکن ،خلیل آباد ،کاشمر و مه ولات از ادارات ثبت احوال این شهرستانها بازدید و با همکاران در خصوص مسائل مربوط به حوزه کاری شان دیدار و گفتگو کرد.