چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/11/24         ساعت 08:12:54     گروه خبری روابط عمومی

در راستای هماهنگی و نحوه اقدام روسای ادارت ثبت احوال استان بعنوان اعضاء هیات های اجرائی ستاد انتخابات استان جلسه ویدئوکنفرانس توجیهی با حضور مدیرکل ثبت احوال استان در محل ستاد اداره کل ثبت احوال برگزار شد.
 

در راستای هماهنگی و نحوه اقدام روسای ادارت ثبت احوال استان بعنوان اعضاء هیات های اجرائی ستاد انتخابات استان جلسه ویدئوکنفرانس توجیهی با حضور مدیرکل ثبت احوال استان در محل ستاد اداره کل ثبت احوال برگزار شد.