جمعه 24 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/12/27         ساعت 10:03:13     گروه خبری روابط عمومی

به منظور هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص برنامه سال آینده و همچنین ارزیابی و پایش عملکرد ادارات در سالجاری دیدئوکنفرانسی با حضور مدیرکل ،معاونین ،کارشناسان ستادی و مدیران و روسای ادرات تابعه برگزار شد .
 

به منظور هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص برنامه سال آینده و همچنین ارزیابی و پایش عملکرد ادارات در سالجاری ویدئوکنفرانسی با حضور مدیرکل ،معاونین ،کارشناسان ستادی و مدیران و روسای ادرات تابعه ثبت احوال خراسان رضوی برگزار شد .

نیری مدیرکل ثبت احوال استان با تاکید بر برنامه ریزی در خصوص اواویت های ابلاغی سازمان متبوع اظهار کرد: با توجه به فرصت های و تهدیدهای موجود انتظار اینست تا با ارزیابی امکانات و شرایط فرصت ها تقویت و تهدیدها نیز به فرصت تبدیل شوند و این مهم نیازمند بهره گیری از خرد جمعی و برنامه ریزی است  تا بتوانیم در سال آتی با انسجام بیشتری به ارائه خدمت بپردازیم.

در ادامه این جلسه معاونین امور اسناد هویتی .فناوری اطلاعات و آمارهای جمعیتی و توسعه مدیریت و پشتیبانی نقطه نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.