یکشنبه 19 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/03/07         ساعت 11:36:22     گروه خبری روابط عمومی

به منظور بررسی دستورالعمل ابلاغی صیانت از حقوق شهروندی و همچنین اتخاذ تصمیمات بهینه در جهت اجرای هرچه بهتر این دستورالعمل و بهره گیری از نظرات کارشناسان ستادی اولین جلسه صیانت از حقوق شهروندی در دفتر مدیرکل ثبت احوال استان برگزار شد .

به منظور بررسی دستورالعمل ابلاغی صیانت از حقوق شهروندی و همچنین اتخاذ تصمیمات بهینه در جهت اجرای هرچه بهتر این دستورالعمل و بهره گیری از نظرات کارشناسان  ستادی اولین جلسه صیانت از حقوق شهروندی در دفتر مدیرکل ثبت احوال استان برگزار شد .

در ابتدای این جلسه نیری ضمن اهمیت این موضوع در بحث تکریم مراجعین افزود: حذف قوانین و مقررات زائد اداری و ارائه خدمات به مراجعین در فضایی آکنده از آرامش و امنیت روانی در زمره اولویت های صیانت از حقوق شهروندی هستند و به همین منظور تصمیم بر آن داریم تا امسال نیز مانند سالیان گذشته با بهره گیری از ظرفیت های سازمانی ای موضوع را مجدانه پیگیری نمائیم