دوشنبه 5 خرداد 1399   
 
تاریخ 1398/04/06         ساعت 10:42:43     گروه خبری روابط عمومی

معاونین فرمانداران شهرستانهای بجستان و مه ولات در بازدید مدیرثبت احوال استان از این ادارات با حضور در محل اداره با نیری دیدار و گفتگو کردند.

معاونین فرمانداران شهرستانهای بجستان و مه ولات در بازدید مدیرکل ثبت احوال استان از این ادارات با حضور در محل اداره با نیری دیدار و گفتگو کردند.

نیری که به منظور بازدید ازعملکرد کمی و کیفی این ادارات به این شهرستانها سفر کرده بود ضمن گلفتگو با کارکنان این ادارات با همکاران پیشکسوت دیدار و گفتگو کرد همچنین متصدیان دفاتر پیشخوان نیز با حضور در محل اداره با ایشان دیدار کردند