دوشنبه 23 تیر 1399   
 
تاریخ 1398/07/21         ساعت 13:00:33     گروه خبری روابط عمومی

به منظور تجلیل از زحمات و تلاش های همکاران پیشکسوت و پاسداشت یاد و خاطره ایشان در سالیان خدمت در ثبت احوال مدیرکل ثبت احوال استان با حضور در منزل همکار پیشکسوت جاویدی نیا از حمات و تلاشهای ایشان تقدیر کرد.

 به منظور تجلیل از زحمات و تلاش های همکاران پیشکسوت و پاسداشت یاد و خاطره ایشان در سالیان خدمت در ثبت احوال مدیرکل ثبت احوال استان با حضور در منزل همکار پیشکسوت جاویدی نیا از حمات و تلاشهای ایشان تقدیر کرد.