شنبه 3 اسفند 1398   
 
.
 تعرفه تمامی خدمات مطابق قانون بودجه سال 1398 به خزانه داری کل کشور واریز می گردد.امکان پرداخت تعرفه خدمات از طریق زیر امکان پذیر است:
  1. امکان پرداخت در ادارات ثبت احوال از طریق دستگاه کارتخوان فراهم می باشد.
  2. شماره حساب 4001011101012167  نزد بانک مرکزی
  3. از طریق انتقال وجه به صورت کارت به کارت به شماره کارت 6367957022823913
  4. مراجعه به بانک ملی و پرداخت از طریق حواله پایا یا ساتنا به شماره شبا IR300100004001011101012167

درآمد خدمات الکترونیکی

ردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات(ریال) 1398

1

ثبت ولادت درمهلت قانونی بهمراه صدورشناسنامه

150,000

2

هزینه ثبت ولادت  بعد از مهلت قانونی( تا سه ماه) بهمراه صدورشناسنامه

300,000

3

هزینه ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(ازسه ماه وبعدآن)بهمراه صدورشناسنامه

500,000

4

تنظیم سند هویتی دراجرای احکام مراجع قضائی وکمیسیون تشخیص سن

2,000,000

5

تنظیم سندهویتی وصدور شناسنامه برای مشمولین بند 4و5و6 ماده 976و979 قانون مدنی و صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وبازگشت به تابعیت

1,000,000

6

صدورشناسنامه مجدد

300,000

7

صدورشناسنامه مجدددراجرای مواد32و33قانون ثبت احوال

1,000,000

8

صدورشناسنامه مجددناشی از فقدان (نوبت اول)باستثناءمشمولین تبصره 2ماده 1قانون تخلفات ،جرایم ومجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه مصوب 70/5/10مجمع تشخیص مصلحت نظام

400,000

9

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم )

700,000

10

صدور شناسنامه  مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم وبعدازآن)

2,000,000

11

تغییرنام باتجویزسازمان یا محاکم قضائی

2,500,000

12

تغییرنام خانوادگی (نوبت اول )

1,000,000

13

تغییرنام و نام خانوادگی برای بار دوم وبازگشت به نام خانوادگی اولیه

2,500,000

14

تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41قانون ثبت احوال (فرزندان زیر18سال)

150,000

15

تائیداجازه نامه ازدارنده حق تقدم نام خانوادگی

200,000

16

صدورگواهی از قبیل گواهی مشخصات ،وفات ،تائیدیه شماره ملی وهمچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناءبهزیستی وکمیته امدادامام خمینی

100,000

17

تائید گزارش مفقودی شناسنامه ، کارت شناسایی ملی وکارت هوشمند ملی

100,000

18

استعلام دستی مبتنی بر فهرستها وگزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هرشخص

10,000

19

استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاههایی نظیرشرکتها،بانکها،بیمه ها،شهرداریهاودفاتر اسناد رسمی

2,000

20

نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد ،برای دستگاههایی نظیرشرکتها ، بانکها،بیمه ها،شهرداریهاودفاتراسنادرسمی

8,000

21

تائید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال

100,000

22

صدور گواهی تجرد

500,000

23

صدور گواهی ازدواج وطلاق

500,000

24

ثبت اقرارنامه زوجیت

300,000

25

انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی وغیرآن)

50,000

26

انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی (الکترونیکی وغیرآن)

200,000

27

صدوررونوشت سند ازدواج وطلاق اتباع ایرانی خارج ازکشور

700,000

28

ثبت ولادت وفوت اتباع خارجی

300,000

29

صدورگواهی ولادت وفوت اتباع خارجی (تعویض وفقدان)

150,000

30

اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی

700,000

31

درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختلاف اسنادهویتی باستثناءاشتباه مامور

300,000

32

درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن

500,000

33

تنظیم وثبت اقرارنامه نسب درادارات ثبت احوال

300,000

34

صدور وتمدید گواهینامه مدیرفنی دفاتر پیشخوان وپست

2,000,000

35

صدور وتمدید پروانه دفاتر پیشخوان وپست

3,000,000

36

فعالسازی توکن VPNدفاترپیشخوان وپست (اولیه ،تمدید،تغییرنام)

1,000,000

37

فعالسازی مجدد توکن VPNدفاترپیشخوان وپست

2,000,000

38

فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان وپست (اولیه ،تمدید،تغییرنام)

1,000,000

39

فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاترپیشخوان وپست

2,000,000

40

فعالسازی مجددهرتوکن (VPN،مدیرفنی )به دلیل خرابی

1,500,000

41

الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجه

300,000

42

تشکیل پرونده اسناد راکد برای ایرانیان خارج از کشور

1,000,000

43

ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی

100,000

44

تحویل مدارک مکشوفه

50,000

45

تشکیل پرونده فاقدین ورقه ماده 45 قانون ثبت احوال

1,000,000

46

صدور گواهی یکبار خروج از کشور

200,000

47

ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش

1,000

 درآمد حاصل از صدور کارت هوشمند ملی   

ردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات(ریال) 1398

1

ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی (اولین بار)

250,000

2

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

500,000

3

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

700,000

4

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم وپس از آن)

1,000,000

5

تعویض کارت هوشمند ملی-ناشی از تغییر مشخصات سجلی و یا خرابی و ...باستثناءاشتباه مامور

300,000

6

فعالسازی امضاء الکترونیک

200,000


دریافت فایل تعرفه خدمات ثبت احوال در سال 1398
 
 
تاریخ بروز رسانی : 1398/01/08