شنبه 28 فروردین 1400   
 
.
 

 

اداره کل  ثبت احوال ثبت احوال خراسان رضویدرآمد خدمات الکترونیکیردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات(ریال) 13991

ثبت ولادت درمهلت قانونی بهمراه صدورشناسنامه

300,0002

هزینه ثبت ولادت  بعد از مهلت قانونی( تا سه ماه) بهمراه صدورشناسنامه

350,0003

هزینه ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(ازسه ماه وبعدآن)بهمراه صدورشناسنامه

550,0004

تنظیم سند هویتی دراجرای احکام مراجع قضائی وکمیسیون تشخیص سن

2,000,0005

تنظیم سندهویتی وصدور شناسنامه برای مشمولین بند 4و5و6 ماده 976و979 قانون مدنی و صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وبازگشت به تابعیت

1,000,0006

صدورشناسنامه مجدد

300,0007

صدورشناسنامه مجدددراجرای مواد32و33قانون ثبت احوال

1,000,0008

صدورشناسنامه مجددناشی از فقدان (نوبت اول)باستثناءمشمولین تبصره 2ماده 1قانون تخلفات ،جرایم ومجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه مصوب 70/5/10مجمع تشخیص مصلحت نظام

400,0009

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم )

700,00010

صدور شناسنامه  مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم وبعدازآن)

2,000,00011

تغییرنام باتجویزسازمان یا محاکم قضائی

2,500,00012

تغییرنام خانوادگی (نوبت اول )

1,000,00013

تغییرنام و نام خانوادگی برای بار دوم وبازگشت به نام خانوادگی اولیه

2,500,00014

تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41قانون ثبت احوال (فرزندان زیر18سال)

150,00015

تائیداجازه نامه ازدارنده حق تقدم نام خانوادگی

200,00016

صدورگواهی از قبیل گواهی مشخصات ،وفات ،تائیدیه شماره ملی وهمچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناءبهزیستی وکمیته امدادامام خمینی

100,00017

تائید گزارش مفقودی شناسنامه ، کارت شناسایی ملی وکارت هوشمند ملی

100,00018

استعلام دستی مبتنی بر فهرستها وگزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هرشخص

10,00019

استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاههایی نظیرشرکتها،بانکها،بیمه ها،شهرداریهاودفاتر اسناد رسمی

2,00020

نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد ،برای دستگاههایی نظیرشرکتها ، بانکها،بیمه ها،شهرداریهاودفاتراسنادرسمی

8,00021

تائید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال

100,00022

صدور گواهی تجرد

500,00023

صدور گواهی ازدواج وطلاق

500,00024

ثبت اقرارنامه زوجیت

300,00025

انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی وغیرآن)

50,00026

انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی (الکترونیکی وغیرآن)

200,00027

صدوررونوشت سند ازدواج وطلاق اتباع ایرانی خارج ازکشور

700,00028

ثبت ولادت وفوت اتباع خارجی

300,00029

صدورگواهی ولادت وفوت اتباع خارجی (تعویض وفقدان)

150,00030

اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی

700,00031

درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختلاف اسنادهویتی باستثناءاشتباه مامور

300,00032

درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن

500,00033

تنظیم وثبت اقرارنامه نسب درادارات ثبت احوال

300,00034

صدور وتمدید گواهینامه مدیرفنی دفاتر پیشخوان وپست

2,000,00035

صدور وتمدید پروانه دفاتر پیشخوان وپست

3,000,00036

فعالسازی توکن VPNدفاترپیشخوان وپست (اولیه ،تمدید،تغییرنام)

1,000,00037

فعالسازی مجدد توکن VPNدفاترپیشخوان وپست

2,000,00038

فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان وپست (اولیه ،تمدید،تغییرنام)

1,000,00039

فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاترپیشخوان وپست

2,000,00040

فعالسازی مجددهرتوکن (VPN،مدیرفنی )به دلیل خرابی

1,500,00041

الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجه

300,00042

تشکیل پرونده اسناد راکد برای ایرانیان خارج از کشور

1,000,00043

ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی

100,00044

تحویل مدارک مکشوفه

50,00045

تشکیل پرونده فاقدین ورقه ماده 45 قانون ثبت احوال

1,000,00046

صدور گواهی یکبار خروج از کشور

200,00047

ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش

1,000درآمد حاصل از صدور کارت هوشمند ملی   ردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات(ریال) 13991

ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی (اولین بار)

250,0002

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

500,0003

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

700,0004

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم وپس از آن)

1,000,0005

تعویض کارت هوشمند ملی-ناشی از تغییر مشخصات سجلی و یا خرابی و ...باستثناءاشتباه مامور

400,0006

فعالسازی امضاء الکترونیک

300,000تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/01/07
 
نظر سنجی