پنجشنبه 2 اسفند 1397   
 
تاریخ 1397/05/16         ساعت 08:13:59     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان به منظور بازدید از عملکرد ادارات ثبت احوال مه ولات و بجستان به اتفاق رئیس اداره حراست ، تعدادی از کارشناسان ستادی به این شهرستانها سفر کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان به منظور بازدید از عملکرد ادارات ثبت احوال مه ولات و بجستان به اتفاق رئیس اداره حراست ، تعدادی از کارشناسان ستادی به این شهرستانها سفر کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان در دیدار با کارکنان این ادارات ضمن ابرازرضایت از عملکرد کمی و کیفی این ادارات اظهار کرد: همدلی و همگرایی کارکنان در رسیدگی به درخواستهای مردم از جمله مواردی است که می تواند فضای روانی مناسبی را برای مراجعین فراهم نماید و از این جهت بحث تکریم مراجعین با استفاده از ظرفیت های تجربی و روانی بصورت تواما در ادارت می تواند اثرات متقابل بسیار مثبتی را برای کارکنان و مراجعین در تعامل با یکدیگر به دنبال داشته باشد