تاریخ 1397/06/22         ساعت 13:21:00     گروه خبری روابط عمومی

در جشنواره مفلحون که به منظور تقدیر از آمران معروف در ادارات سطح استان برگزار گردید ،مرادی دبیر امر به معروف ثبت احوال استان از سوی آیت ا... علم الهدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر مشهد مقدس مورد تقدیر واقع شد .

در جشنواره مفلحون که به منظور تقدیر از آمران معروف در ادارات سطح استان برگزار گردید ،مرادی دبیر امر به معروف ثبت احوال استان از سوی آیت ا... علم الهدی نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر مشهد مقدس مورد تقدیر واقع شد .