جمعه 26 دی 1399   
 
تاریخ 1399/03/01         ساعت 11:10:14     گروه خبری روابط عمومی

در جهت تبیین راهبردهای سال جدید و بررسی میزان پیشرفت امور بصورت کمی و کیفی و همچنین پاسخگوئی به سوالات همکاران جلسه شورای راهبردی ثبت احوال استان با حضور مدیرکل ،معاونین و کارشناسان ستادی با روسا و کارشناسان ادارات برگزار شد .
 

در جهت تبیین راهبردهای سال جدید و بررسی میزان پیشرفت امور بصورت کمی و کیفی و همچنین پاسخگوئی به سوالات همکاران جلسه شورای راهبردی ثبت احوال استان با حضور مدیرکل ،معاونین و کارشناسان ستادی با روسا و کارشناسان ادارات برگزار شد .

نیری میدرکل ثبت احوال استان در ابتدای ان جلسه با تاکید بر همگرائی بیشتر کارشناسان و روسای ادارات با مجموعه مدیریت استان اظهار کرد: به جهت همسو شدن کلیه فعالیت ها و برنامه ها و امکان رصد و پایش دقیق اقدامات انجام شده لازم است تا مجموعه مدیریتی و کارشناسی ادارات تابعه تعامل بیشتری با میدریت و کارشناسان ستادی در خصوص سوالات و ابهامات موجود داشته باشند تا بتوانیم برنامه ابلاغی را بصورت دقیق و حداکثری چون سنوات قبل اجرائی نمائیم.