جمعه 26 دی 1399   
 
تاریخ 1399/03/22         ساعت 13:34:24     گروه خبری روابط عمومی

به منظور برنامه ریزی ،هماهنگی و پایش اقدامات انجام شده در خصوص ثبت وقایع حیاتی و اتخاذ تمهیدات مناسب در همگرایی و هم افزایی مجموعه دست اندرکار در این خصوص در چارچوب شبکه اعلام کمیته نظات بر پوشش وقایع حیاتی ثبت احوال استان با حضور مدیرکل برگزار شد.

 به منظور برنامه ریزی ،هماهنگی و پایش اقدامات انجام شده در خصوص ثبت وقایع حیاتی و اتخاذ  تمهیدات مناسب در همگرایی و هم افزایی مجموعه دست اندرکار در این خصوص در چارچوب شبکه اعلام کمیته نظات بر پوشش وقایع حیاتی ثبت احوال استان با حضور مدیرکل برگزار شد.