جمعه 26 دی 1399   
 
تاریخ 1399/03/31         ساعت 08:47:13     گروه خبری روابط عمومی

به منظور بررسی کارشناسی مفاد دستور العمل جدید تغییر نام که با برخی اصلاحات و تغییرات دستورالعمل قبلی همراه است کمیته نام ثبت احوال خراسان رضوی به ریاست نیری مدیرکل ثبت احوال با هدف اتخاذ تمهیدات مناسب جهت تسهیل در فرآینذ اجرای دستورالعمل مذکور تشکیل جلسه داد.
 

به منظور بررسی کارشناسی مفاد دستور العمل جدید تغییر نام که با برخی اصلاحات و تغییرات دستورالعمل قبلی همراه است کمیته نام ثبت احوال خراسان رضوی به ریاست نیری مدیرکل ثبت احوال با هدف اتخاذ تمهیدات مناسب جهت تسهیل در فرانید اجرای دستورالعمل مذکور تشکیل جلسه داد.