چهارشنبه 22 مرداد 1399   
 
تاریخ 1399/04/10         ساعت 11:24:42     گروه خبری روابط عمومی

به منظور بررسی مسائل پیرامون اسناد هویتی و همچنین پاسخ به ابهامات موجود در روند رسیدگی به درخواست های هویتی جلسه ای با ریاست معاونت امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال و با مشاکرت ادارت کل ثبت احوال سراسر کشور بصورت وبینار برگزار شد.

 به منظور بررسی مسائل پیرامون اسناد هویتی و همچنین پاسخ به ابهامات موجود در روند رسیدگی به درخواست های هویتی جلسه ای با ریاست معاونت امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال و با مشاکرت ادارت کل ثبت احوال سراسر کشور بصورت وبینار برگزار شد.
نیری مدیرکل ثبت احوال استان نیز با حضور در این جلسه راهبردها و همچنین وضعیت پوشش وقایع حیاتی استان را تبیین و نقطه نظرات خود را به منظور پیشبرد فرآیند انجام امور و در چارچوب پیشنهاد بیان کرد.