جمعه 7 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/05/22         ساعت 08:13:21     گروه خبری روابط عمومی

به منظور بهره گیری از ظرفیت های کارشناسان حقوقی ادارات دستگاههای اجرائی استان خراسان رضوی در شوراهای حل اختلاف و با ابتکار رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گردهمائی آموزشی همیاران شورتهای حل اختلاف در سالن اجتماعات دادگستری خراسان رضوی برگزار گردید.

 

به منظور بهره گیری از ظرفیت های کارشناسان حقوقی ادارات دستگاههای اجرائی استان خراسان رضوی در شوراهای حل اختلاف و با ابتکار رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گردهمائی آموزشی همیاران شوراهای حل اختلاف در سالن اجتماعات دادگستری خراسان رضوی برگزار گردید.

در این گردهمائی نمایندگان حقوقی اداره کل ثبت احوال استان احکام خود را بعنوان همیار از رئیس کل دادگستری دریافت کردند و محمد اسماعیل نیکو رئیس اداره حقوقی ثبت احوال استان بعنوان رئیس شورا معرفی گردید.