جمعه 7 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/07/03         ساعت 09:01:47     گروه خبری روابط عمومی

با توجه به پیگیری های انجام شده توسط مدیرکل ثبت احوال استان در راستای رفاه حال کارکنان ثبت احوال خراسان رضوی در بحث معیشت جلسه تعیین و انتخاب هیات مدیره و بازرسین این تعاونی با حضور مدیرکل ثبت احوال استان ،نماینده اداره کل تعاون و جمعی از همکاران شاغل و بازنشسته در محل اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی برگزار شد .

با توجه به پیگیری های انجام شده توسط مدیرکل ثبت احوال استان  در راستای رفاه حال کارکنان ثبت احوال خراسان رضوی در بحث معیشت جلسه تعیین و انتخاب هیات مدیره و بازرسین این تعاونی با حضور مدیرکل ثبت احوال استان ،نماینده اداره کل تعاون و جمعی از همکاران شاغل و بازنشسته در محل اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی برگزار شد .

در ایتدای این جلسه مفاد اساسنامه نعاونی در 57 ماده به رای گذشته شد و پس از تصویب اساسنامه با آراء حداکثری و رسمیت جلسه کاندیداهای مستقل با اعلام آمادگی خود برای پذیرش مسئولیت در این زمینه توسط حاضرین در جلسه و وکلای غائبین مورد رای گیری واقع شدند که نهایتا آقایان مرتضائی ،بابائی و شیرزاد به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و آقایان ایمانی و مصدق زاده بعنوان اعضاء علی البدل و آقایان بنی اسد بعنوان بازرس اصلی و مرشدلو بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.