جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1399/07/14         ساعت 08:44:59     گروه خبری روابط عمومی

به موجب حکمی از سوی مدیرکل ثبت احوال استان رضا پورشهری به سمت رئیس اداره ثبت احوال فریمان منصوب شد.

 به موجب حکمی از سوی مدیرکل ثبت احوال استان رضا پورشهری به سمت رئیس اداره ثبت احوال فریمان منصوب شد. در مراسم تودیع و معارفه رئیس این اداره نیری مدیرکل ثبت احوال استان که شخصا در این مراسم حضور یافته بود  با بیان اینکه راهبرد اداره کل ثبت احوال استان در تعیین روسای ادارات تخصص ،تعهد و جوانگرائی است افزود: امروز با بهره گیری از نیروهای  متخصص و خلاق سعی شده تا روح تازه ای به ادارات دمیده شود وبا ظرفیت حداکثری و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به ارائه خدمات به مراجعین اقدام گردد