جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1399/07/14         ساعت 08:49:28     گروه خبری روابط عمومی

به موجب حکمی از سوی مدیرکل ثبت احوال استان شیرزادیان بعنوان رئیس اداره ثبت احول منطقه 2مشهد منصوب و از زحمات توانگر در دوران سرپرستی این اداره تقدیر شد.


 به موجب حکمی از سوی مدیرکل ثبت احوال استان شیرزادیان بعنوان رئیس اداره ثبت احول منطقه 2مشهد منصوب و از زحمات توانگر در دوران سرپرستی این اداره تقدیر شد.