جمعه 24 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1399/07/14         ساعت 08:55:23     گروه خبری روابط عمومی

به موجب حکمی از سوی مدیرکل ثبت احوال استان غلامرضا خراسانی بعنوان معاون اداره ثبت احوال تربت جام منصوب و از زحمات رضا پورشهری در دوران مسئولیت در این سمت تقدیر شد .لازم به ذکر است پورشهری در مراسم جداگانه ای با حضور مدیرکل ثبت احوال استان بعنوان رئیس اداره ثبت احوال فریمان منصوب گردید.

به موجب حکمی از سوی مدیرکل ثبت احوال استان غلامرضا خراسانی بعنوان معاون اداره ثبت احوال تربت جام منصوب و از زحمات رضا پورشهری در دوران مسئولیت در این سمت تقدیر شد .لازم به ذکر است پورشهری در مراسم جداگانه ای با حضور مدیرکل ثبت احوال استان بعنوان رئیس اداره ثبت احوال فریمان منصوب گردید.