جمعه 7 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/08/01         ساعت 07:42:08     گروه خبری روابط عمومی

بر اساس احکام جداگانه ای از سوی مدیرکل ثبت احوال استان ابوالفضل عمادی و حسین زنگوئی به ترتیب به ریاست ادارات ثبت احوال چناران و تایباد منصوب شدند. در مراسم تودیع و معارفه روسای این دو اداره که با حضور مدیرکل ثبت احوال استان انجام پذیرفت از زحمات و تلاش های احمد برزگر رئیس اداره ثبت احوال تایباد که به افتخار بازنشستگی نائل آمده بود تقدیر بعمل آمد

 بر اساس احکام جداگانه ای از سوی مدیرکل ثبت احوال استان ابوالفضل عمادی و حسین زنگوئی به ترتیب به ریاست ادارات ثبت احوال چناران و تایباد منصوب شدند. در مراسم تودیع و معارفه روسای این دو اداره که با حضور مدیرکل ثبت احوال استان انجام پذیرفت از زحمات و تلاش های احمد برزگر رئیس اداره ثبت احوال تایباد که به افتخار بازنشستگی نائل آمده بود تقدیر بعمل آمد