پنجشنبه 6 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/08/11         ساعت 12:26:41     گروه خبری روابط عمومی

رزمایش حراست از مقر ثبت احوال خراسان رضوی با حضور اعضاء پایگاه بسیج ثبت احوال خراسان روضوی در محل اداره کل ثبت احوال استان برگزار گردید.