پنجشنبه 6 آذر 1399   
 
تاریخ 1399/08/20         ساعت 13:22:47     گروه خبری روابط عمومی

به منظور پایش عملکرد ادارات ثبت احوال در موضوع پوشش وقایع حیاتی جلسه و همچنین بررسی راهکارها به منظور ثبت به هنگام و حداکثری این وقایع جلسه با حضور مدیرکل ثبت احوال استان در محل سالن اجتماعات ستاد اداره کل برگزار گردید.

به منظور پایش عملکرد ادارات ثبت احوال در موضوع پوشش وقایع حیاتی جلسه و همچنین بررسی راهکارها به منظور ثبت به هنگام و حداکثری این وقایع جلسه با حضور مدیرکل ثبت احوال استان در محل سالن اجتماعات ستاد اداره کل برگزار گردید. نیری مدیرکل ثبت احوال استان با بیان این که ثبت وقایعی حیاتی به منظور برنامه ریزی و همچنین کاهش آسیب های مربوط به فقدان مدارک هویتی بسیار مهم است اظهار کرد: با توجه به راه اندازی شبکه اعلام و همچنین شوراهای هماهنگی در مرکز استان و شهرستانها در سالیان اخیر ثبت بهنگام وقایع حیاتی از شد مطلوبی برخوردار بوده است به نحوی که امروز با توجه به این مهم آمارها بصورت لحظه ای در اختیار مسئولین است و حداقل آسیب را در این حوزه شاهد هستیم .