سه شنبه 30 دی 1399   
 
تاریخ 1399/10/02         ساعت 14:31:59     گروه خبری روابط عمومی

دکتر ابوترابی معاون امور اسناد هویتی و مشاور و مدیرکل حوزه ریاست سازمان ثبت احوال کشور طی پیامی درگذشت سعید شیرزاد کارشناس امورمالی ثبت احوال خراسان رضوی را تسلیت گفت .