شنبه 9 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/11/23         ساعت 11:38:48     گروه خبری روابط عمومی

به دنبال تجلیل مدیرکل دفتر ارزیابی و عملکرد استانداری خراسان رضوی از مسئول سامد ثبت احوال استان ،نیری مدیرکل ثبت احوال استان از غلامی مسئول سامد به منظور پیگیری مجدانه درخواست های مردمی و تکریم مراجعین تقدیر کرد.

به دنبال تجلیل مدیرکل دفتر ارزیابی و عملکرد استانداری خراسان رضوی از مسئول سامد ثبت احوال استان ،نیری مدیرکل ثبت احوال استان از غلامی مسئول سامد به منظور پیگیری مجدانه درخواست های مردمی و تکریم مراجعین تقدیر کرد.