سه شنبه 9 آذر 1400   
 
تاریخ 1399/11/30         ساعت 12:02:16     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق معاونین و کارشناسان ستادی در سفر به شهرستان های چناران و گلبهار از ادارات ثبت احوال این دوش هرستان بازذدید و عملکرد ایشان را مورد ارزیابی قرار داد. در این بازدید نیری ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقرارات در مراجعات عامه مردم بر رعایت تکریم مراجعین تاکید کرد.
تصویر

 

مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق معاونین و کارشناسان ستادی در سفر به شهرستان های چناران و گلبهار از ادارات ثبت احوال این دوش هرستان بازذدید و عملکرد ایشان را مورد ارزیابی قرار داد. در این بازدید نیری ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقرارات در مراجعات عامه مردم بر رعایت تکریم مراجعین تاکید کرد.