پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/12/05         ساعت 13:19:08     گروه خبری روابط عمومی

به حول وقوه الهی و به مدد تلاش های بی شائبه مجموعه مدیریتی و همکاران در تحقق شاخص های تخصصی ، ثبت احوال استان در بیست و سومین جشنواره شهید رجائی حائز رتبه برتر گردید .واحد خبر روابط عمومی این اتفاق فرخنده را به مدیرکل ،شورای معاونین و همکاران گرامی شاغل در ادارات تابعه ثبت احوال استان خراسان رضوی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیقات روافزون شما عزیزان را آرزومندیم.
 

به حول وقوه الهی و به مدد تلاش های بی شائبه مجموعه مدیریتی و همکاران در تحقق شاخص های تخصصی ، ثبت احوال استان در بیست و سومین جشنواره شهید رجائی حائز رتبه برتر گردید .واحد خبر روابط عمومی این اتفاق فرخنده را به مدیرکل ،شورای معاونین و همکاران گرامی شاغل در ادارات تابعه ثبت احوال استان خراسان رضوی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیقات روافزون شما عزیزان را آرزومندیم.