پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/12/12         ساعت 10:30:23     گروه خبری روابط عمومی

به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص انتخابات سال 1400 با ابتکار سازمان ثبت احوال کشور اولین جلسه ستاد انتخابات ثبت احوال کشور با حضور دکتر درخشان نیا معاون وزیر و رئیس سازمان و مدیران کل استانها بصورت وبینار برگزارشد.

به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص انتخابات سال 1400 با ابتکار سازمان ثبت احوال کشور اولین جلسه ستاد انتخابات ثبت احوال کشور با حضور دکتر درخشان نیا معاون وزیر و رئیس سازمان و مدیران کل استانها بصورت وبینار برگزارشد.