پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/12/13         ساعت 11:20:56     گروه خبری روابط عمومی

به منظور ارتباط مستقیم مدیران با مردم و پاسخگویی به ایشان مدیرکل ثبت احوال استان با حضور در سامانه سامد در استانداری خراسان رضوی پاسخگوی سوالات هم استانی های گرامی بود.

به منظور ارتباط مستقیم مدیران با مردم و پاسخگویی به ایشان مدیرکل ثبت احوال استان با حضور در سامانه سامد در استانداری خراسان رضوی پاسخگوی سوالات هم استانی های گرامی بود.