پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/12/27         ساعت 11:09:53     گروه خبری روابط عمومی

در حاشیه شورای اداری مورخ 27/12/99 ،شورایهای فرهنگی اداره کل ثبت احوالد استان متشکل از شورای اقامه نماز و شورای حقوق شهروندی ،کمیته بانوان و عفاف و حجاب واحد فرهنگی بسیج اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی در خصوص گزارش برنامه های اجرا شده در این گردهمائی از برترین های حوزه های مزبور تقدیر و تشکر شد .

در حاشیه  شورای اداری مورخ 27/12/99 ،شورایهای فرهنگی اداره کل ثبت احوالد استان متشکل از شورای اقامه نماز و شورای حقوق شهروندی ،کمیته بانوان و عفاف و حجاب واحد فرهنگی بسیج اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی در خصوص گزارش برنامه های اجرا شده در این گردهمائی از برترین های حوزه های مزبور تقدیر و تشکر شد .