پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1400/01/14         ساعت 08:42:18     گروه خبری روابط عمومی

بر اساس ارزیابی عملکرد استانداری خراسان رضوی مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی در سال 1399رتبه دوم ملاقات های چهره به چهره با مردم را در بین34 دستگاه اجرائی کسب کرد.

بر اساس ارزیابی عملکرد استانداری خراسان رضوی مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی در سال 1399رتبه دوم ملاقات های چهره به چهره با مردم را در بین34 دستگاه اجرائی کسب کرد.