پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1400/01/15         ساعت 13:26:39     گروه خبری روابط عمومی

در حاشیه دیدار مدیرکل پست استان با مدیرکل ثبت احوال در خصوص همکاریهای فیمابین ،مدیرکل پست تمبر یادبود سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی را به نیری مدیرکل ثبت احوال استان اهداء کرد.

در حاشیه دیدار مدیرکل پست استان با مدیرکل ثبت احوال در خصوص همکاریهای فیمابین ،مدیرکل پست تمبر یادبود سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی را به نیری مدیرکل ثبت احوال استان اهداء کرد.