شنبه 29 خرداد 1400   
 
تاریخ 1400/02/15         ساعت 00:38:36     گروه خبری روابط عمومی

در راستای بازدیدهای دوره ای از ادارات و بررسی عملکرد کمی و کیفی خدمات ارائه شده در جهت تبیین حقوق شهروندی مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق معاونین و کارشناسان حوزه ستادی از اداره ثبت احوال شهرستان چناران بازدید کردند . در این بازدید نیری مدیرکل ثبت احوال استان در جمع همکاران با بیان اینکه مهمترین در اولویت در ارانه خدمات توجه دقیق به قوانین و دستورالعمل هاست افزود: اجرای دقیق و درست قوانین باید همراه با حفظ کرامت انسانی مراجعین باشد و اینگونه است که ارائه خدمات با معیارهای اخلاقی تکریم مرجعین را بیش از پیش تقویت می نماید

در راستای بازدیدهای دوره ای از ادارات و بررسی عملکرد کمی و کیفی خدمات ارائه شده در جهت تبیین حقوق شهروندی مدیرکل ثبت احوال  استان به اتفاق معاونین و کارشناسان حوزه ستادی از اداره ثبت احوال شهرستان چناران بازدید کردند .
در این بازدید نیری مدیرکل ثبت احوال استان در جمع همکاران با بیان اینکه مهمترین در اولویت در ارانه خدمات توجه دقیق به قوانین و دستورالعمل هاست افزود: اجرای دقیق و درست قوانین باید همراه با حفظ کرامت انسانی مراجعین باشد و اینگونه است که ارائه خدمات با معیارهای اخلاقی تکریم مرجعین را بیش از پیش تقویت می نماید