شنبه 29 خرداد 1400   
 
تاریخ 1400/02/25         ساعت 20:47:05     گروه خبری روابط عمومی

به منظور برنامه ریزی و هماهنگی روز ملی جمعیت در سی ام اردیبهشت ماه سالجاری و تدوین و تبیین محور فعالیت های این روز ستاد مذکور با حضور مدیرکل ثبت احوال استان ،معاونین و کاشناسان ستادی تشکیل جلسه داد
تصویر

 به منظور برنامه ریزی و هماهنگی روز ملی جمعیت در سی ام اردیبهشت ماه سالجاری و تدوین و تبیین محور فعالیت های این روز ستاد مذکور با حضور مدیرکل ثبت احوال استان ،معاونین و کاشناسان ستادی تشکیل جلسه داد