جمعه 2 مهر 1400   
 
تاریخ 1400/01/16         ساعت 11:08:43     گروه خبری روابط عمومی

به منظور صیانت از سرمایه انسانی و همچنین پیشگیری و کنترل بیماری کووید 19 تست غربالگری این بیماری در ادارات ثبت احوال مشهد و اداره کل ثبت احوال استان از کارکنان انجام شد
تصویر

به منظور صیانت از سرمایه انسانی و همچنین پیشگیری و کنترل بیماری کووید 19 تست غربالگری این بیماری در ادارات ثبت احوال مشهد و اداره کل ثبت احوال استان از کارکنان انجام شد