شنبه 9 مرداد 1400   
 
تاریخ 1400/02/29         ساعت 20:03:14     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان با اتفاق یارمحمدی معاون اسناد هویتی و سرپرست حراست و مرادی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ثبت احوال با سردار افراسیابی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی دیدار و پیرامون برنامه های جاری و آتی این ستاد گفتگو کردند .
تصویر

مدیرکل ثبت احوال استان با اتفاق یارمحمدی معاون اسناد هویتی و سرپرست حراست و مرادی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ثبت احوال با سردار افراسیابی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی دیدار و پیرامون برنامه های جاری و آتی این ستاد گفتگو کردند .