شنبه 9 مرداد 1400   
 
تاریخ 1400/02/29         ساعت 21:33:57     گروه خبری روابط عمومی

اولین جلسه شورای راهبردی جمعیت استان با حضوردکتر نبی پور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی و مدیرکل ثبت احوال استان اعضاء شورای راهبردی جمعیت در محل سالن اجتماعات شهید باهنر استانداری برگزار شد
تصویر

 اولین جلسه شورای راهبردی جمعیت استان با حضوردکتر نبی پور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی و مدیرکل ثبت احوال استان اعضاء شورای راهبردی جمعیت در محل سالن اجتماعات شهید باهنر استانداری برگزار شد
اهم مصوبات این شورا که در تاریخ 1400/02/28 در محل مذکور برگزار شد به شرح ذیل است :
1-مقرر شد به منظور هم افزائی تواتن اجرائی و علمی شورای فرهنگ عمومی استان ،نشست های تخصصی و کارشناسی در سطح دبیرخانه های شوراها برگزار و تصمیمات مشترک جهت نهائی شدن به شوراها ارائه گردد.در این راستا همچنین مقرر شد در اولین فرصت برگزاری نشست مشترک شورای راهبردی جمعیت و شورای فرهنگ عمومی استان به منظور تطبیق و هماهنگ سازی سیاستها در دستور کار قرار گیرد
به منظور تغییر رویکرد از راهبرد به راهکار و برنامه مقرر شد کلیه دستگاههای اجرائی استان نسبت به تهیه برنامه اجرائی خود در زمینه اجرای سیاست های ابلاغی جمعیت در قالب نمودارهای پیشرفت اقدام و به دبیرخانه شورا ارسال و بطور مستمر اجرای برنامه ها و میزان حصول به اهداف را رصد و کنترل و گزارش نمایند