شنبه 9 مرداد 1400   
 
تاریخ 1400/03/17         ساعت 00:20:27     گروه خبری روابط عمومی

به منظور ارتباط مستقیم و پاسخگوئی به سوالات مردم عزیز، نیری مدیرکل ثبت احوال استان با حضور در سامانه ارتباطی مردم و دولت استانداری خراسان رضوی پاسخگوی سوالات هم استانی های گرامی بود.
تصویر

به منظور ارتباط مستقیم و پاسخگوئی به سوالات مردم عزیز، نیری مدیرکل ثبت احوال استان با حضور در سامانه الکترونیکی و ارتباطی مردم و دولت استانداری خراسان رضوی پاسخگوی سوالات هم استانی های گرامی بود.